Kwaliteitsstatuut

Download hier kwaliteitsstatuut 2022 in PDF

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: FDF Steenbakkers
BIG-registraties: 39923310116
Basisopleiding: GZ-Psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94103478


Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Mentaal Vooruit
E-mailadres: francisco@mentaalvooruit.nl
KvK nummer: 69369607
Website: www.mentaalvooruit.nl
AGB-code praktijk: 94063533


2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B


3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Patiënten vanaf 18 jaar kunnen in mijn praktijk terecht met klachten aangaande de stemming (angst
en depressie), trauma en aanpassing, milde verslaving en eetproblematiek, burn-out,
persoonlijkheidsproblematiek (voornamelijk cluster B en C). Allen indien er geen sprake is van acute
suïcidaliteit of hoge crisisgevoeligheid.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Alcohol

Overige aan een middel
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis


4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: FDF Steenbakkers
BIG-registratienummer: 39923310116
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: FDF Steenbakkers
BIG-registratienummer: 39923310116


5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen uit de omgeving Breda
POH-GGZ regio Oosterhout, Breda, Tilburg, Dongen
Psychologen/psychotherapeuten in regio Breda/Tilburg/Oosterhout. Waaronder I. Kanters
(psychotherapeut: 29924899116)
Psychiater: Vrijgevestigde psychiaters omgeving Breda.
Instellingen: GGZ Breburg.
Zorggroep: ZORROO netwerk regio Oosterhout.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Met huisartsen overleg ik de aanmelding van de cliënten, hun inschatting van de (zwaarte van
de) problematiek en informatie over het systeem rondom de cliënten. Waar nodig doe ik ook
indicatiebespreking op consultatiebasis.
Met collega psychotherapeuten overleg ik in het kader van intervisie en/of consultatie, ter
verbetering van de kwaliteit van mijn behandelingen, voor vragen rondom diagnostiek of
behandelplan of wanneer de behandeling vast dreigt te lopen. Met de psychiater overleg ik ter
consultatie, wanneer er een inschatting van suïcidaliteit gemaakt dient te worden, wanneer er
vragen zijn rondom diagnostiek of wanneer medicatie de psychotherapeutische behandeling
(mogelijk) kan ondersteunen. Eventueel kan ik voor deze laatste ook de huisarts worden
gecontacteerd.
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpraktijk of
huisartsenpost. Deze zullen dan indien nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelen. De praktijk doet

bij een vermoeden van crisogene situaties indien nodig een vooraanmelding bij een van deze
partijen.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: de voorzieningen van huisartsenpost zijn aanwezig voor iedereen die buiten
kantoortijden zorg behoeft. In voorkomende gevallen kan de GGZ crisisdienst door mij op voorhand
ingelicht worden over een mogelijke crisis buiten kantoortijd en kunnen hierover afspraken gemaakt
worden.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Heidi Kersbergen, Neetje Uitdewilgen, Esther van der Kamp, Irma Kanters.
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Intervisie, casusbespreking, uitwisseling bij indicatiestelling, bezoek congres en implementeren
nieuwe kennis in werk.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee


7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
http://mentaalvooruit.nl/kosten/


8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
file:///C:/Users/Francisco/Downloads/20210820_BK+Psychotherapeuten_v7.0+en+v2.1_definitef.pdf


9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachtenfunctionaris van de NVP en LVVP
Link naar website:
https://www.psychotherapie.nl/service-en-diensten/klachtenregeling


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
De huisarts of er worden afspraken gemaakt met samenwerkende vrijgevestigde
psychologenpraktijken. Duurzame samenwerking met I. Kanters praktijk voor Psychotherapie en H.
Kersbergen praktijk voor Psychotherapie.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.mentaalvooruit.nl


12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Eerste aanmelding geschiedt via de website. Hierop volgt een telefonisch indicatiestelling. Indien de
indicatiestelling positief is en er geen wachtlijst is, volgt een uitnodiging krijgt voor een intake en een
uitgebreide anamnesevragenlijst en een lijst met persoonlijke gegevens ten behoeve van het
controleren van basisgegevens. Indien er niet direct plek is, wordt met de patiënt overlegd of een
wachtlijstplaatsing wenselijk en passend is. Zo niet, dan krijgt de cliënt in ieder geval een advies om
zich elders aan te melden.
Indien patiënt niet geschikt is voor mijn praktijk, wordt deze geholpen met een adequate verwijzing,
al dan niet via de eigen huisarts. Wanneer na de intake verder geen bezwaren zijn voor het starten
van een behandeling wordt een behandelplan opgesteld en gestart met de behandeling.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
De website voorziet in algemene informatie en de algemene voorwaarden. Tijdens het telefonisch
consult, de intake en het adviesgesprek is uitgebreid aandacht voor het informeren van de patiënt.
Tevens kan deze mij altijd per e-mail bereiken, tijdens de sessie of telefonisch.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Er zijn evaluatiegesprekken aan het einde van een behandeling of iedere 3 maanden. Indien nodig
frequenter, de patiënt mag hier ook om vragen. Er worden ROM metingen gedaan indien deze als
nuttig worden ingeschat voor het behandelproces. Anders worden de behandeldoelen welke
concreet geformuleerd zijn geëvalueerd.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
3 maanden, maar eerder indien nodig of gewenst door patiënt/behandelaar.
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Gedurende de behandeling, alsook aan het einde wordt deze besproken.


14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja


15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: FDF Steenbakkers
Plaats: Oosterhout
Datum: 19-12-2021
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja