kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie


1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: FDF Steenbakkers
BIG-registraties: 39923310116
Basisopleiding: Psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94103478
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Mentaal Vooruit
E-mailadres: francisco@mentaalvooruit.nl
KvK nummer: 69369607
Website: www.mentaalvooruit.nl
AGB-code praktijk: 94063533


2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz


3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Patiënten vanaf 18 jaar kunnen in mijn praktijk terecht met klachten aangaande de stemming (angst
en depressie), trauma en aanpassing, milde verslaving en eetproblematiek, burn-out,
persoonlijkheidsproblematiek (voornamelijk cluster B en C). Allen indien er geen sprake is van acute
suïcidaliteit en overige hoge crisisgevoeligheid.


4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: FDF Steenbakkers
BIG-registratienummer: 39923310116


5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsen uit de omgeving Breda
POH-GGZ regio Oosterhout, Breda, Tilburg, Dongen
Psychologen/psychotherapeuten in regio Breda/Tilburg/Oosterhout
Psychiater: Vrijgevestigde psychiaters omgeving Breda.
Instellingen: GGZ Breburg, Rodersana.

POH-GGZ omgeving Breda/Oosterhout/Dongen/Tilburg
Psychologen/psychotherapeuten omgeving Breda/Tilburg/Oosterhout
Psychiater: Vrijgevestigde psychiaters omgeving Breda.
Instellingen: GGZ Breburg, Rodersana.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Met huisartsen overleg ik de aanmelding van de cliënten, hun inschatting van de (zwaarte van
de) problematiek en informatie over het systeem rondom de cliënten. Met collega
psychotherapeuten overleg ik in het kader van intervisie en/of consultatie, ter verbetering van de
kwaliteit van mijn behandelingen, voor vragen rondom diagnostiek of behandelplan of wanneer de
behandeling vast dreigt te lopen. Met de psychiater overleg ik ter consultatie, wanneer er een
inschatting van suïcidaliteit gemaakt dient te worden, wanneer er vragen zijn rondom diagnostiek of
wanneer medicatie de psychotherapeutische behandeling (mogelijk) kan ondersteunen. Eventueel
kan ik voor deze laatste ook de huisarts worden gecontacteerd.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpraktijk of
huisartsenpost. Deze zullen dan indien nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelen. De praktijk doet
bij een vermoeden van crisogene situaties indien nodig een vooraanmelding bij een van deze
partijen.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: de voorzieningen van huisartsenpost zijn aanwezig voor iedereen die buiten
kantoortijden zorg behoeft. In voorkomende gevallen kan de GGZ crisisdienst door mij op voorhand
ingelicht worden over een mogelijke crisis buiten kantoortijd en kunnen hierover afspraken gemaakt
worden.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee


7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://mentaalvooruit.nl/kosten/


8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/Kwaliteitscriteria.pdf


9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachtenfunctionaris van de LVVP
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%2
9
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Klachtencommissie van de NVP
Link naar website:
http://www.psychotherapie.nl/217055273/Klachtenregeling


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
De huisarts of er worden afspraken gemaakt met samenwerkende vrijgevestigde
psychologenpraktijken.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja


II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.mentaalvooruit.nl


12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Eerste aanmelding geschiedt via de website. Hierop volgt een telefonisch indicatiestelling, waarna de
patiënt een uitnodiging krijgt voor een intake en een uitgebreide anamnesevragenlijst en een lijst
met persoonlijke gegevens ten behoeve van het controleren van basisgegevens. Indien patiënt niet
geschikt is voor mijn praktijk, wordt deze geholpen met een adequate verwijzing, al dan niet via de
eigen huisarts. Wanneer na de intake verder geen bezwaren zijn voor het starten van een
behandeling wordt een behandelplan opgesteld en gestart met de behandeling.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja


13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: FDF Steenbakkers
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Indien nodig wordt een psychiater geraadpleegd of een aanmelding kan besproken worden in een
intervisieoverleg.


14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: FDF Steenbakkers
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: FDF Steenbakkers
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
De website voorziet in algemene informatie. Tijdens het telefonisch consult, de intake en het
adviesgesprek is uitgebreid aandacht voor het informeren van de patiënt. Tevens kan deze mij altijd
per e-mail bereiken, tijdens de sessie of telefonisch.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Er zijn evaluatiegesprekken aan het einde van een behandeling of iedere 3 maanden. Indien nodig
frequenter, de patiënt mag hier ook om vragen. Er worden ROM metingen gedaan indien deze als
nuttig worden ingeschat voor het behandelproces. Anders worden de behandeldoelen welke
concreet geformuleerd zijn geëvalueerd.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
3 maanden, maar eerder indien nodig of gewenst door patiënt/behandelaar.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Gedurende de behandeling, alsook aan het einde wordt deze besproken.


15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja


16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja


III. Ondertekening
Naam: FDF Steenbakkers
Plaats: Rijen
Datum: 29-10-2017
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja